Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POUFNOŚĆ DANYCH KLIENTA

Rejestrując konto firmowe w Usłudze Live-Docs DMS możesz być pewien, że Twoje dane osobowe będą bezpieczne. Używamy ich jedynie dla celów realizacji zapisów naszej umowy. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim za wyjątkiem ewentualnego żądania uprawnionych organów (Prokuratura, Policja), na które każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

Jako Usługodawca pobieramy dane techniczne Użytkownika, w szczególności takie jak:

  • używany protokół internetowy
  • IP urządzenia
  • system operacyjny
  • typ przeglądarki
  • liczba odwiedzin witryny

Przetwarzamy dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia Użytkownika za pomocą którego następuje dostęp do Usługi. Użytkownik wyraża na rzecz Usługodawcy zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych na serwerze przez Usługodawcę, w tym powierza przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych przechowywanym na dysku serwera, o ile do przechowywania takiego zbioru danych dojdzie, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi przez Usługodawcę w szczególności w zakresie kopiowania zbioru danych oraz innych danych po zakończeniu świadczenia Usługi. Usługodawca gwarantuje, iż dane oraz dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez Usługodawcę dla własnych celów z wyjątkiem sytuacji gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.

 

ZABEZPIECZENIE USŁUGI HASŁEM

Każde konto Użytkownika służące do dostępu do Usługi zabezpieczane jest hasłem dostępu. System dba o to, aby hasło było odpowiednio „silne”. W ten sposób dostęp do konta możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji.

System odnotowuje próby nieautoryzowanego dostępu do zasobów. W razie podejrzenia włamania istnieje możliwość weryfikacji czy miało miejsce naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Zmiana hasła jest możliwa w dowolnym momencie po zalogowaniu się do Usługi w menu Moje konto. Jeśli Użytkownik zapomni hasła zawsze może je zmienić klikając w link Zapomniałem hasła na stronie głównej Usługi.

Wyjaśnienie pojęć użytych w powyższej polityce oraz szczegółowe warunki korzystania z Usługi zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi Live-Docs DMS.

 

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia Użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Używamy „Cookies” oraz podobnych technologii (np. "localStorage") w celu optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Usługi, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

Stosowane pliki „Cookies” przechowywane są przez zdefiniowany czas - Użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „Cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „Cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie Użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „Cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „Cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku Usługi Live-Docs DMS akceptacja „Cookies” jest wymagana między innymi w celu prawidłowego utrzymania sesji Użytkownika.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1. Administratorem danych osobowych jest Live-Docs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Nasza siedziba mieści się przy ul. Wadowickiej 8a, 30-415 Kraków. Można się z nami skontaktować pisząc na adres e-mail info@live‑docs.com.

2. Każdy Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu jego szczególnej sytuacji. Każdy Klient ma również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także do ich przenoszenia.

3. Jeżeli Klient uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. (Należy pamiętać, że w pojęciu "realizacja umowy" mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy).

5. Podanie przez Klientów danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na Jego żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

7. Odbiorcami danych osobowych Klientów są te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

8. Dane osobowe Klientów będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.